I logo delle olimpiadi Gioiamathesis 

 

 

 

 

 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

1991